Nasname

Tidskriften utkommer 3 nummer per år. / Çar mehan carekê derdikeve.
Utges av Apec Förlag AB

Ansvarig utgivare: Ali Çiftçi

Edîtor:
Ali Çiftçi, Seyfi Doğan, Muzaffer Özgür

Navnîşana li Swêd:

Swêdê Box: 8121
SE 163 08
Spånga/Sverige

E–Mail:
info@birnebun.eu

Internet:
www.birnebun.eu

Têkilî Danîmarka:
Danimarka: Irfan Baysal, 0045–27 11 58 83

Belavkirin:
Ewrupa:
Muzaffer Özgür
Bîrnebûn
Postfach 900348
51113 Köln / Almanya
Tel.:: 0049 172 298 24 51

İstanbul/Türkiye:
Selahattin Bulut/Medya Kitapevi
İstiklal Caddesi
Elhamra Pasaj No: 130/6,
Beyoğlu – İstanbul

Biha/Fiyatı:
Europa: 5 Euro
Türkiye: 5 TL

Abone:
Bibe abone! – Swêd: SEK 400.-
Bibe Abone! – Ewropa: EUR 50.-

Hesabê bankayê:

Swêd: (Bîrnebûn) bankgiro: 402–2224

Ji bo aboneyên li derveyî Swêdê:
”Bîrnebûn”Bankgiro–Stockholm/Sweden
BIC/SWIFT: DABASESX
IBAN: SE23 1200 0000 0123 5020 6874

Çap / Baskı: Apec-Tryck AB